slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Välkommen!

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgifter är att verka för god kyrkogårdskultur, rationell förvaltning och organisation samt effektiva arbetsmetoder inom begravningsväsendet. För att åstadkomma detta vill vi ansluta verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning inom förvaltnings-området. Föreningen arrangerar åreligen en kongress, för medlemmar och förtroendevalda med flera. Huvudsyftet med kongressen är vidareutbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen medverkar i kurser, seminarier och mässor i aktuella frågor och bevakar begravningsverksam-hetens intressen i utredningar och projektgrupper. FSK är också pådrivande i forsknings- och utvecklingsarbetet inom begravningsverksamheten. Årligen hålls en arbetskonferens där styrelsen och representanter för arbetsgrupper och andra organ fastlägger riktlinjer för föreningens verksamhet och diskuterar aktuella problem.

Arkiverat
Artiklar som publicerats på första sidan och som kan vara intressanta under en längre tid, återfinns under meny "Arkiv/Länkar".

NFKKs kongress 2017

Kongressen 2017 är en Nordisk kongress - läs mer här

Lediga tjänster

Det fins möjlighet att få publicerat en länk till lediga tjänster (gäller dock endast chefstjänster eller motsvarande) - kontakta Erik Ljungberg, tfn 040 - 27 91 97, mail: erik.ljungberg@svenskakyrkan.se

 

 

Rapport från den internationella begravningskonferensen, ’Heritage of death’ i Stockholm

Läs artikeln här

Fria eller fälla – nu är den nya vägledningen om träd klar!

Fria eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Begrepp i begravningsverksamheten

En ny utgåva av "Begrepp i begravningsverksamheten" för år 2014 har utkommit. Den avses inte att tryckas, utan finns att läsa här.

Om medlemsskap

Som aktiv medlem med rösträtt kan antagas tjänsteman anställd enligt ovan. Skriftlig framställning om medlemskap avlämnas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar i föreningens namn om beviljande av inträde i föreningen. Medlemskap upphör om tjänsteman övergår till annan verksamhet eller årsavgift ej erlagts.